• Начало
  • Политика за Поверителност на Лични данни

Политика за Поверителност на Лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

на „Осем Про“ ЕООД

В сила от: 20.05.2018
„Осем Про“ ЕООД („Ние”, „Администратора на лични данни“, „Осем Про“) зачита
неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата
на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност (наричана по-долу „Политика за
поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско
законодателство в областта на защитата на личните данни.
Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически
лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и
потребители на нашия уебсайт: www.jix.bg или негови подсайтове, вкл. www.jix.ro („Сайта“).
Настоящата Политика за поверителност определя правилата, които „Осем Про“ ЕООД ще спазва
при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни
предоставяте.
Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите
Личните си данни, независимо дали по електронен път на Сайта или на хартия, тъй като с
предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да
обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля
не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед
използването на определени, предоставяни от нас услуги и покупката на предлагани от нас стоки.
Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата, която
сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация, както и няма да може да ви доставип
стоката, която искате да поръчате.
Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?
„Осем Про“ ЕООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията
по вписванията с ЕИК 204809791, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при
условията на тази Политика за поверителност. „Осем Про“ ЕООД е администратор на лични данни
по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас на който и
да е от следните координати:
Адрес на управление: гр. София, район Средец, ул.“Шипка“ №24, ет.1, ап.4
телефони: 0877967557
e-mail: jixbg@osem.pro
Цели и правни основания за обработване на лични данни
1. Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на
договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас.
Обработката на Ваши лични данни се извършва с цел:
● установяване на самоличността на клиент през всички търговски канали;
● изготвяне на предложение за сключване на договор;

● изготвяне и изпращане на фактура за продуктите и/или услугите, които използвате при нас;
● за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване;
● всякакво техническо съдействие за поддържане на продадените стоки;
● уведомление за всичко, свързано със стоките и услугите, които сте купили от нас, изпращане
на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени
от Вас молби, жалби, предложения;
● осъществяване на гаранционно и сервизно обслужване на устройства;
2. В изпълнение на свои законови задължения, Осем Про обработва данните Ви за следните
цели:
● изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън
търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
● предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица,
предвидени в Закона за защита на потребителите;
● предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със
задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за
защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
● задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на
правилно и законосъобразно счетоводство;
● предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд,
съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и
материалноправни нормативни актове;
3. Осем Про може да обработва съответните данни, предоставени с изрично съгласие на
клиента за тяхното обработване за целите на директния маркетинг на продукти и услуги;
4. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Осем Про.
- Оценка и установяване на удовлетвореността на потребителите, както и ефективността на
рекламата, която предлагаме към Вас и другите, и да отговорим на вашите очаквания, като
представим адекватна реклама;
- Aнализ на данните за история на покупките, предпочитанията и поведението на
клиентите;
- отговаряне на запитванията на потенциални клиенти, отправени по различни
комуникационни канали, вкл. форма за запитване на сайта, телефонен контакт.
- защита на нашите права по съдебен или несъдебен ред (вкл. във връзка с
изпълнение/неизпълнение на договор, потребителски спор и др.)
Защо и как използваме автоматизирани алгоритми?
За обработването на Вашите лични данни
Ние използване частично автоматизирани алгоритми и методи с цел постоянно подобряване на
нашите продукти и услуги, за придаване на по-лично към Вас, за адаптиране на продуктите и

услугите ни към Вашите нужди по най-добрия възможен начин или за изчисляване. Този процес се
нарича профилиране.
Как защитаваме Вашите лични данни?
Ние прилагаме всички необходими организационни, физически, информационно технологични и
други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и
мониторинга на обработването на лични данни. Установили сме методи за използване на сигурни
системи, записващи и пренасящи информацията в криптиран вид. Мерките за сигурност, които
прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.
За какъв срок съхраняваме и обработваме личните Ви данни ?
Ние пазим Вашите лични данни, когато сме ги запаметили при направена поръчка от Ваша страна,
по силата на Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11
години), до изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове
за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда,
компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5
години).
Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са
необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по
разглеждане на ваша жалба пред нас, до приключване на производството с влязло в сила
ръшение.
Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на
изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи,
позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма
нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.
Данните, които сте ни предоставили в нашата форма за запитване или посредством телефона за
контакт, ако не е последвало сключване на договор се изтриват при получена заявка от Вас.
Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни
Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим
качествено, бързо и комплексно обслужване като се грижим продуктите и услугите, които Ви
предлагаме да покриват вашите очаквания.
 Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните
ни задължения , вкл. с оглед изпращане на поръчаната и закупена от вас стока и
необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;
 лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за
обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за
извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа
поддръжка и др.;
 лица, предоставящи сервизна поддръжка на крайни устройства;

 кол центрове, които съдействат на Осем Про ЕООД при продажбата на продукти и услуги и
при обслужване на клиентите преди и през времетраене на договорните отношения;
 Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители,
маркетингови агенции др.
 органи, институции и лица, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на
действащото законодателство;
 доставчици на електронни удостоверителни услуги, когато документ, свързан с
предоставяне на продукт или услуга, се подписва с електронен подпис;
 банки за обслужване на плащанията, извършени от Вас;
Моля да имате предвид, че Ако изберете да платите чрез онлайн транзакция с дебитна/кредитна
карта, плащането се улеснява чрез независим доставчик на платежни услуги. Когато Вие
предпочетете онлайн плащане, Сайтът ще ви пренасочи към платежния сайт, където се събират
данните, необходими за обработка на транзакцията. Нито една част от данните, обработени по
време на онлайн транзакцията, не се изпраща до нас. Ние получаваме само информация за
успешното извършване на онлайн плащането.
Какви са Вашите права във връзка с обработването на Личните ви данни?
Право на информация и достъп до личните си данни:
Вие имате право да поискате:
- информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите
на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели,
на които данните се разкриват;
- съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както
и всяка налична информация за техния източник;
- информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи
се до вас, поне в случаите на автоматизирани решения.
Право на корекция или изтриване:
В случай, че обработваме непълни или грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да
поискате:
- да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не
отговаря на изискванията на закона;
- да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко
заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е
невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.
Право на възражение:
По всяко време имате право да:
- възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание
за това. Когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо
лице не могат повече да бъдат обработвани;
- възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.
Право на ограничаване на обработването:

Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:
- оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им;
или
- обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате
тяхното ограничено обработване; или
- повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за
установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
- сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали
основанията на администратора са законни.
Право на преносимост на данни:
Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте ни предоставили в
организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:
- обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която
може да бъде оттеглена или на договорно задължение и
- обработването се извършва автоматично
Право да оттеглите дадено съгласие за обработване:
Имате право по всяко време да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни
при обработване основаващо се на дадено съгласие.
Право на жалба:
В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с
нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба директно пред
Комисията за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
(www.cpdp.bg).
Как да упражните правата си?
Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично
упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде
отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния
подпис.
Исканията се отправят на посочения по-горе адрес на управление на Осем Про.
Ние се произнасяме по Вашето искане в 30-дневен срок от неговото подаване. С решението си ние
даваме или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме
отговора си.
Може ли да откажете предоставянето на лични данни на Осем Про и какви са последиците
от това?
За да сключим договор с Вас и да Ви доставим поръчаните стоки в съответствие с законовите и в
последствие договорните ни задължения, Осем Про се нуждае от определени данни, които да
идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт, данни за плащане
на задълженията, данни за доставка.
Непредоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор с Вас.

Изменения на Политиката за поверителност
Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При
промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и
актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в
Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ
съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.

Нюзлетър

Можете да се абонирате за нашия нюзлетър, като попълните формуляра на нашия сайт. За тази цел се нуждаем от Вашия имейл адрес и съгласието Ви да Ви пращаме съответните съобщения.
След като се регистрирате за нашия нюзлетър/мейлинг, ще ви изпратим потвърдително съобщение с линк, с чиято помощ да потвърдите регистрацията.
Можете да се откажете от абонамента си за нашия нюзлетър по всяко време. Моля, изпратете отказа си на следния електронен адрес: callcenter@osem.pro или използвайте бутона „отпиши ме“. Веднага след това ще заличим данните Ви във връзка с изпращането на нашия нюзлетър.

 

Използване на опцията за отказ („Opt-out“)

Ако по някаква причина желаете да откажете услугите, които предоставяме чрез гореизброените „бисквитки“, трябва да посетите секция „ Упражни правата си! “ на нашия сайт и да следвате посочените там стъпки.

 

 

 

Сравнение на продукти

JIX.BG използва „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки